Sıhhiye Olmaca (+13 bilemedin 14)

Yükleniyor

Deney grubunda işlenen dersler yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak 5E modeli temel alınarak programlar hazırlanmış, dersin derinleştirme aşamasında bilim öyküleri anlatılmıştır. Anlatılan öyküler öğrenciler tarafından çözümlenmiş, öykü içine gizlenen kavramlar tespit edilmiştir. Kontrol grubunda ise herhangi bir yeni etkinliğe yer verilmeden mevcut programa uyulmuştur. sonic oyunları oyna

Araştırmanın bağımlı değişkeni öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersinde elde ettikleri akademik başarıları puanlarıdır. Araştırmanın bağımsız değişkeni, uygulanan bilim öyküleri içeren eğitsel oyunlar yöntemidir. Araştırmanın deneysel desenine ilişkin süreç aşağıda özetlenmiştir. Çalışma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Kayseri ili Talas ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda okuyan 7.sınıf öğrencileri (n=30) ile yapılmıştır (Tablo 1). Var olan iki sınıfın kurayla deney ve kontrol gurubu olarak belirlenmiştir. Daha sonra bilim öyküleri ile hazırlanan Eğitsel oyunlarla Fen ve Teknoloji 7. Sınıf “Yaşamımızdaki elektrik” ünitesini işleyen öğrenciler deney grubu, aynı konuyu geleneksel eğitim yöntemleriyle alanlar ise kontrol grubu olarak isimlendirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin üniteye sonic oyunları oyna ilişkin ön bilgilerini ve son bilgilerini ölçmek amacıyla uygulanan başarı testi Engelhardta ve Beichner’in 2004’te geliştirdiği teste dayanmaktadır. Testi 15 çoktan seçmeli ve bir klasik sorudan oluşmaktadır. Uygulanmadan önce, gerekli izinler alınmıştır. Ön test ve son test uygulamaları deney ve kontrol grubu için konu anlatımına başlamadan önce gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan test soruları 7 ana başlık altında gruplandırılabilir Çalışmanın uygulama süreci 5 hafta boyunca sürdürülmüştür (Tablo 5). Deney grubunda konular anlatılmaya başlanmadan önce pepe oyunu oyna bilim öyküleri ile ilgili aydınlatıcı bilgi verilmiştir. Kontrol grubuna ise anlatım ve soru cevap yöntemi 3 hafta boyunca uygulanmıştır. 5. Hafta her iki gruba da son test uygulanmış ve çalışmanın uygulama aşaması tamamlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.00 paket programında değerlendirilmiştir Uygulama süreci verilen takvim doğrultusunda ilerlemiştir. Uygulamanın son haftası 4 deney 4 kontrol grubundan olmak üzere 8 öğrenci ile görüşülmüştür. Görüşmede öğrencilere 10 soru sorulmuştur. Bu sorulardan ilk beşi yöntemin etkiliği ile son 5 i ise kullanılan başarı testinin içeriği ile ilgilidir. Çalışma son test uygulaması ile sonuçlandırılmıştır Çalışma boyunca elde edilen bulgular iki ana gruba ayrılmıştır. Bunlardan ilki yöntemin etkiliğini ölçmek amacıyla yapılan analizler ve elde edilen bulgular, ikincisi ise başarı testi doğrultusunda elde edilen bulgulardır. pepe oyunu oyna İlk aşamada deney ve kontrol grubu arasında uygulanmaya başlamadan önce anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit edilmiştir. Bu doğrultuda deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçları arasındaki anlamlılık değeri, sonuçların parametrik dağılım göstermemesi sebebiyle Mann-Whitney U testi ile tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablo 4’te özetlenmiştir. Yapılan işlemler sonucunda iki grup arasında p değeri 0,05’in üzerinde bir değer olarak tespit edilmiştir. Bu değer uygulama çalışmasına başlamadan önce deney ve kontrol grubunun giriş sünger bob oyunu davranışları arasında Fen başarı puanları açısından anlamlı bir farkın bulunmadığını göstermektedir. Uygulama sürecinin sonunda her iki gruba da deneye başlamadan önce uygulanan Fen başarı testi, deney ve kontrol grubuna yeniden uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir Deney ve kontrol grubunun son test analizleri sonucunda elde edilen p değeri 0,05’in altında bir değer olarak tespit edilmiştir. Bu değer uygulama çalışmasından sonra deney ve kontrol grubunun davranışları arasında Fen başarı puanları sünger bob oyunu açısından anlamlı bir farkın bulunduğunu göstermektedir Bu durum bilimsel öyküler içeren eğitsel oyunlarla ders işlenen deney grubu öğrencilerinin erişi testlerinin, böyle bir eğitime tabi tutulmayan kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.